Sidste nyt

Maj 2015 – Prezi-præsentation af ACCESS
Præsentationen kan downloades her.

April 2015 – evalueringsrapport sendt til Sundhedsstyrelsen
Den første del af evalueringen er afsluttet og rapporten er sendt til Sundhedsstyrelsen.

Rapporten uden bilag kan downloades her.
Rapporten inkl. bilag kan downloades her.
Hele den programteoretiske analyse kan downloades her.
Hele rapporten omkring telemedicinske tiltag kan downloades her.

19. marts 2015 – stor opbakning til præsentation og diskussion af resultater
50 personer mødte op for at diskutere resultaterne og gjorde det til en festlig eftermiddag

Præsentation af resultater Diskussion af resultater 1

 

1. marts 2015 – inklusionsperioden er nu slut
Der kan ikke inkluderes flere patienter i projektet. Projektet vil blive evalueret den 19.marts kl 14-16 på Aabenraa Sygehus sammen med præsentationen af de første resultater

 

28. Januar – skift af projektleder
Helene Skjøt-Arkil er tilbage fra barsel og vil igen fungere som projektleder. Så er der spørgsmål, brug for hjælp eller andet kan hun kontaktes på tlf 40219657 eller Helene.Skjoet-Arkil@rsyd.dk

 

07. Januar – 2 måneder tilbage af inklusionsperioden
Med kun 2 måneder tilbage af inklusionsperioden, er det tid til at gøre en sidste indsats for at øge inklusionstallet. Jo flere inklusioner jo bedre evalueringsgrundlag.I dag er der inkluderet 137 patienter ud af de 328 forventede. 

 

07. Januar – Tillægsprojektet lukkes ned
Der er kun opnåede et meget få antal inklusioner i tillængprojektet, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at kunne danne grundlag for en tilfredsstillende evaluering. Access styregruppen har derfor besltutet at stoppe denne del af projektet.

 

23. oktober 2014 – Access-portalen nede mellem kl. 16-17
Access-portalen opdateres torsdag den 23.10.2014 mellem kl. 16-17. Det vil ikke være muligt at tilgå portalen i dette tidsrum.

 

13. september 2014  - Haderslev patienter tilknyttes Akutcenter i Aabenraa
MAM i Haderslev er lukket og flyttet til Aabenraa hvor de er blevet en del af Akutcenter-FAM. Dette betyder at patienter fra Haderslev kommune fremover vil blive tilset i Aabenraa.

 

13. september 2014  - Projektrevision
Projektgruppen har anmodet sundhedsstyrelsen om at revidere Access-projektet, da projektet har været udfordret på bl.a. tekniske problemer og færre inklusioner end forventet. Sundhedsstyrelsen og videnskabsetisk komité har godkendt projekt revisionen, som vil medføre følgende ændringer:

Antallet af inkluderet patienter reduceres fra 888 patienter til 328 patienter. Dette skyldes at der ikke længere randominiseres på om patienten får IT eller ej, derimod randominiseres der kun på om patienten har været på sygehuset eller ej. Evalueringen af de IT-delen evalueres selvstændigt via alternative kvantitative og kvalitative metoder. Dette giver en mere uddybende evaluering taget de tekniske udfordringer i betragtning.

Budgettet bliver tilpasset svarende til de udfordringer der har været i projektet. Der er brugt længere tid på behandling af patienterne, samt projektledelse. Den oprindelige budgetramme fastholdes derfor.

Det samlede projekt forlænges, således at afrapportering udskydes fra 31.12.2014 til 31.03.2015, for derved at sikre, at der inkluderes et tilstrækkeligt antal patienter. Inklusionen af patienter vil finde sted frem til 28.02.2015.

Yderligere etablere et tillægsprojekt, som undersøger effekten af et ACCESS tilbud til patienter, der er ankommet på sygehuset til en akutindlæggelse. Tillægsprojektet vil blive udført som et samarbejde direkte mellem Akutcenter-FAM og Special og Rehabiliteringscentret Rødekro. Det tilstræbes at 60 patienter inkluderes i tillægsprojektet. 30 patienter vil modtage behandlingen på Special og rehabiliteringscentret i Rødekro, og 30 patienter vil fungere som kontrolpatienter på sygehuset.

 

4 august 2014 – Patient nr. 100 inkluderet i ACCESS-projektet
Sommerferien er ved at være slut, og inklusionen af access-patienterne begynder at rulle igen! I dag har Tønder kommune inkluderet access-patient nr. 100 – godt gået!

 

9. Juli 2014 – Åben for inkludering af patienter i hele sommerperioden
Det vil være muligt at inkludere patienter i ACCESS-projektet gennem hele sommeren.

 

18. Juni 2014 – Nyt telefonnummer til ACCESS-visitator 79971129                     Grundet overgang til  IP-telefoni på Sygehus Sønderjylland, har acccess-visitatoren fået nyt nummer. Det nye nummer er meldt ud til kontaktpersonerne i kommunerne og de praktiserende læger. Ligeledes er nummeret ændret her på hjemmesiden.

 

5. marts 2014 – Følg med i antallet af inklusioner
Linket “Antal inklusioner”, der findes i menuen til højre, viser fordelingen af antallet af patienter i hver kommune, der har været inkluderet i ACCESS.

 

31. januar 2014- Evaluering og fortsættelse af ACCESS
I januar måned blev der afholdt møder med de praktiserende læger i Aabenraa, Haderslev og Tønder. Baggrunden var at der kommer færre patienter til ACCESS end forventet på nuværende tidspunkt.
Der var dog overvejende stemning for at fortsætte ACCESS i sin nuværende form, og der er påpeget en del praktiske ting som kan være til hjælp for projektet - derfor følgende tiltag:

 • I næste uge kommer sygeplejersker rundt til alle praksis med et flowchart som skulle samle de nødvendige informationer  på eet sted.
 • Hjemmesygeplejersker og visitatorer på sygehuset vil minde om ACCESS muligheden når praktiserende læger melder patienter.
 • Der kan fremover tages CRP akut på alle ACCESS patienter.

 

18. december – dato for opfølgende møder med almen praksis
Efter at have afholdt et godt og konstruktivt møde i Sønderborg som opfølgning på ACCESS orienteringsmødet i september, er vi blevet opfordret til også at gøre det i de andre kommuner. I inviteres derfor til at deltage på følgende møder:

Onsdag den 15. jan 2014 kl. 17-19.30 på Hotel Europa i Aabenraa
Torsdag den 16. jan 2014 kl. 17-19.30 på Øster Højst Kro i Øster Højst
Onsdag den 22. jan 2014 kl. 17-19.30 på Plejecenter Kong Frederik IX i Haderslev

Møderne vil omhandle:

 • Lægefaglig genopfriskning på akutområdet
 • Diskussion og evaluering af ACCESS-projektet herunder erfaringerne med ACCESS-patient-forløbene set fra jeres side i almen praksis:
  - Er der udfordringer i at finde egnede patienter til projektet?
  - Hvad er jeres tidsforbrug?
  - Hvordan har I oplevet patient-forløbene, som I har været involveret i?
  - Hvordan er jeres samarbejde med sygehuset og de kommunale sygeplejersker?

På alle møderne vil der blive serveret lidt let at spise og drikke, hvorfor I meget gerne må tilmelde jer på Access.projekt@rsyd.dk.

 

10. december – nyt nummer på sygeplejen i Tønder syd
Sygeplejen i Tønder syd har fået nyt telefonnummer og nummeret 20236684 bedes derfor benyttes fremover (istedet for 30656090)

 

9. december – juleferie
Der kan ikke inkluderes patienter i projektet fra den 23/12-2013 til 1/1-2014, begge dage inklusiv. Det vil sige, at den sidste dag der kan inkluderes patienter i 2013 er fredag den 20/12, og at projektet starter igen torsdag den 2/1 2014.

 

25. november – instruksbog
Så er 2. udgave af instruksbogen udkommet, og vil blive delt fysisk ud i denne og næste uge. Den kan også læses elektronisk her.

Instruksbog 2 udgave 2

 

11. november – Ny ACCESS-portal
Den nye ACCESS-portal er taget i brug og links til den gamle portal kan derfor ikke bruges længere. Tilgå derfor portalen direkte via ACCESS-hjemmesiden.

 

11. november 2013 – møde i Sønderborg
Den 25. november kl. 17:30-20:00 afholdes der faglig undervisningsaften med praktiserende læger. Adressen er Sundhedscenteret, Grundtvigs Alle 150, Sønderborg. Alle praktiserende læger er velkommen. Tilmelding til Heidi Mygil eller til ACCESS-projektleder Helene Skjøt-Arkil på Helene.Skjoet-Arkil@rsyd.dk

 

28. oktober 2013 – ACCESS-projektet er i gang
ACCESS-projektet er klar til start og inklusionen af,  patienter starter derfor mandag den 4. november.

I denne uge bliver de praktiserende læger informeret om projektstart ved hjælp af brev med blodbilerne og mail samt internt møde blandt lægerne i Haderslev og Sønderborg. Materialet, der er sendt ud, er Brev til praktiserende læger og Præsentation til almen praksis

Denne uge bruges også på åbne pilottest for de kommunale sygeplejersker samt tekniske test af monitoreringsudstyr, videokommunikation og portal.

 Vi håber, I alle er klar til at rulle vores store spændende projekt ud

 

25. oktober 2013 – MPU-godkendelse
Multi Praksis udvalget har samstemmende godkendt ACCESS-projektet, og de finder, at det er et spændende og relevant projekt.

MPU Godkendelsesbrev

 

23. oktober 2013 – Godkendelse fra Etisk Komite
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark har godkendt ACCESS-projektet

Godkendelse Etisk Komite

 

18. oktober 2013 – underskrevet PLO-aftale
Aftalen mellem PLO og Region Syddanmark er underskrevet Aftale om de praktiserende lægers deltagelse og honorering i access-projektet.

Vi har tilpasset hjemmesiden efter de erfaringer, de første pilottest har givet, så hjemmesiden bliver mere brugervenlig herunder lettere at finde frem til de rigtige dokumenter og de trin de forskelige sundhedsgrupper skal igennem.

Mens vi venter på de sidste tilladelser fra Multipraksis udvalg og Videnskabsetiske Komites kommentarer til de skriftlige materialer, fortsætter vi med pilottest af fiktive patienter, hvor både sygehus, kommunalt akuttilbud, hjemmesygeplejersker, terapeuter og udvalgte praktiserende læger deltager.

 • Mandag 21/10: Sønderborg og Aabenraa
 • Tirsdag 22/10: Haderslev og Tønder
 • Torsdag 24/10: Sønderborg og Aabenraa

Christian sætter patientforløbene i gang, ligesom han har gjort i denne uge. Der vil bla. komme ekstra fokus på opfølgning af patienter i portalen og udfyldelse af spørgeskemaer. Her skal det bemærkes:

 • Det er kun ACCESS-visitatorer, der skifter sundhedsprogram
 • Når funktionstest dag 0 er udført, skal spørgeskemaet ”Registrer udført funktionstest dag 0” besvares

  

14. oktober 2013: Første erfaringer fra pilottest
Vi har gjort os de første erfaringer i dag fra pilottest i Sønderborg og Aabenraa, og rettet til i projektets beskrivelser. Et par iagttagelser:

 • Det IT tekniske kan løses via guiding og øvelse. Jeg skal nok sidde som support de næste dage også!
 • Ikke alle var bekendte med flowdiagrammerne og ikke alle havde kendskab til hjemmesiden www.accessprojektet.dk. Hjemmesiden er et vigtigt værktøj, idet de nyeste flowdiagrammer, vejledninger samt link til portalen mm findes her.
 • Der er god læring i at prøve nogle fiktive patienter, idet vi ikke kan skrives os ud af al vejledning. Det kræver øvelse!
 • Der blev meldt en ret dårlig patient (orange triage) til en flowmaster på akutambulatorium, som mente at patienten burde være indlagt i stedet. Det kan være rigtigt, set med vores akutte øjne, men egen læge havde valgt at tage ansvaret for at inkludere patienten i ACCESS. Da patienten jo ses af en speciallæge ved ankomsten til akutambulatoriet, er det først på dette tidspunkt, der skal tages stilling til om patienten skal indlægges.

Programmet for de næste par dage:

 • Tirsdag 15/10: Intern pilottest af Haderslev og Tønder forløb:
 • Torsdag 17/10: Case-test i Haderslev og Tønder: Vi sender tirsdag en beskrivelse af en eller flere patientcases ud, som skal køres hele vejen igennem fra første kontakt til egen læge, informeret samtykke, visitation og randomisering, henvisning til hvert af de 4 tilbud, udfyldelse af dag 1 registreringer (inkl. test) og udskrivelsesregistreringer og dag 7 test, bestilling af transport, test af monitoreringsudstyr mm.. Vi beder særlige praktiserende læger hjælpe os i denne fase. Det indgår ikke rigtige patienter i testen. Det ”7-dages behandlingsforløb” køres igennem på en dag!
 • Mandag 21/10: Case-test i Aabenraa og Sønderborg: som ovenfor

 

4. oktober 2013 – pilottest
Det er en stor glæde for os, at De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Syddanmark endelig har indgået en aftale med Region Syddanmark om deltagelse i ACCESS projektet.

Vi mangler nu kun en endelig tilbagemelding fra den regionale videnskabsetiske komitè på nogle rettelser i projektet, som de havde bedt om, samt en tilbagemelding fra Multipraksisundersøgelsesudvalget (MPU), der først kan spørges nu, hvor PLO har indgået en aftale. Vi forventer, at disse godkendelser er på plads indenfor de næste 3 uger.

 Det betyder, at vi kan opstille følgende plan for projektet:

 • Uge 41 (7-11 oktober): Pilotafprøvning af projektets forskellige tekniske, kommunikative og logistiske elementer i fuld skala. Vi prøver via nogle tænkte patientcases hele projektet af i alle faser. Det resterende udstyr kommer mandag, hvorefter det vil blive leveret ud til de forskellige steder. Kommunikation til alle praktiserende læger om aftalen.
 • Uge 42: (14-18 oktober): Fortsættelse af pilotafprøvning.  Vi reviderer og trykker nyt oplag af instruksbog og tilpasser hjemmesiden
 • Uge 43-44: (21-31 oktober): Vi begynder at inkludere patienter, når vi har fået endelig tilladelse fra Etisk komite.
 • Uge 45: (4-8 november): Vi laver PR i Sønderjylland og nationalt for projektet.

 Projektet har også fået ny hjemmeside, hvor de seneste dokumenter, vejledninger og informationer findes – og i nyeste version:  www.accessprojektet.dk. Hjemmesiden er i stedet for manualen.

 

2. oktober 2013 – evaluering af møder med almen praksis
Vi har nu haft lejlighed til at møde praktiserende læger i Haderslev, Aabenraa og Tønder, og i dag Sønderborg.

Det har givet anledning til mange kritiske, men også konstruktive kommentarer til ACCCESS projektet. Der er påpeget elementer, som vi ikke har belyst eller løst tilstrækkeligt godt.  Det har vi taget til os og arbejdet på at løse de sidste par uger.

Blandt de større ting, som der er skabt klarhed over, er følgende:

Inklusion: De patienter, som skal inkluderes i projektet kan randomiseres til 4 alternativer: a) egen læge + kommunalt tilbud,  b) speciallægeambulatorium + kommunalt tilbud, c) egen læge+ kommunalt tilbud + hotline/telemonitorering d) speciallægeambulatorium + kommunalt tilbud + hotline/ambulatorium. Patientens tilstand skal være så god på inklusionstidspunktet, at man mener, det er forsvarligt at lade patienten indgå i projektet, uanset hvilket tilbud patienten randomiseres til. Det vil sige, at egen læge skal på inklusionstidspunktet finde, at den behandling akutteam eller akutplads tilbyder er forsvarlig. Ellers må man indlægge patienten i stedet for at inkludere i projektet.  

Blodprøvetagning:  I Haderslev og Sønderborg, hvor patienten forbliver i eget hjem er det egen læge, som sørger for blodprøvetagning. I Tønder, hvor patienterne kommer på akutplads på centre i Højer og Skærbæk er der truffet aftaler med de nærmeste lægehuse, som vil være behjælpelig med at få taget blodprøver på ACCESS patienter, såfremt egen læge ønsker det.

I Aabenraa arbejder vi på en aftale om, at Aabenraa sygehus sender en bioanalytiker ud til ACCESS patienterne på Special og Rehabiliterings Centeret i Rødekro, såfremt egen læge ønsker dette.  

Der har været arbejdet på en aftale mellem PLO og Region Syddanmark omkring honoreringen for de forskellige ydelser i projektet, og mange ting er man enige om, men der er stadig udfordringer i aftalen, og vi venter fortsat på, at parterne kan finde enighed om de manglende ting.  Derfor kan vi heller ikke i øjeblikket sige noget om, hvornår ACCESS projektet kan begynde.